.Rodia

160 tekstów – auto­rem jest .Ro­dia.

lobie Roda

a ja nie lubię 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 8 czerwca 2018, 10:10

dobre nasienie

wycho­wanie to pestka 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 5 czerwca 2018, 12:21

nawet nie trzy piwa

piszę by skar­cić słowo
które zos­ta­wia mnie
jak os­tatnie kar­tki dob­rej książki

twar­de okład­ki
z upływem macania
przes­tają różnić się od całej reszty

al­bo kobiety
ode mnie

po­tem składają się jak dłonie w pacierz
tyl­ko tak się składa
że nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 maja 2018, 21:21

gdy­by słowa niosły prawdę, nie byłoby o czym mówić 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 maja 2018, 11:43

takie niewypowiedziane

tak bar­dzo nie chce
układać słomianych słów

kłos, o mały włos

co żyją swym włas­nym
- al­bo żad­nym -
dopóki o nie nie spy­tam

jak po­dejść do pisania
co mnie tak zwa­la z nóg

i z rąk
pozbawia
całe te [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 maja 2018, 22:18

życie wędrow­ca? nie omieszkam 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 kwietnia 2018, 11:22

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 3 lutego 2018, 02:28

wiele mnie uj­mu­je, więc nie mam nic do dodania 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 grudnia 2017, 17:32

może się wkręcę i tak już zostanę

słowa wcielo­ne w życie
to te niewy­powie­dziane
na głos

jak bar­wa szkła
- w którą cza­sem pat­rzę -
co poz­wa­la mi wyjść za własną ścianę
chro­niąc ok­nem przed zimnem

a każde wzro­ku odbicie
nie wra­ca w to samo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 października 2017, 18:08

sta­re cza­sy trzy­mają się le­piej jak nowe 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 października 2017, 15:34

.Rodia

Myślałem chwilę co napisać i wymyśliłem, że to będzie w sam raz.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 20:38Badylek sko­men­to­wał tek­st albo idzie się z [...]

wczoraj, 20:04Badylek sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]

wczoraj, 11:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kiedy mężczyz­na ukłuje się [...]

wczoraj, 10:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kiedy mężczyz­na ukłuje się [...]

przedwczoraj, 21:02.Rodia sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]

przedwczoraj, 20:59.Rodia sko­men­to­wał tek­st pisaki

przedwczoraj, 18:51cyt.adela sko­men­to­wał tek­st pisaki

przedwczoraj, 16:23Badylek sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]

przedwczoraj, 16:13Badylek sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]

przedwczoraj, 15:29yestem sko­men­to­wał tek­st w od­po­wie­dzi na róż